2019-04-05

Dezyzja Rektora z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie zgromadzenia „Uniwersytety wolne od marksizmu”

Decyzja Rektora z dnia 5 kwietnia w  sprawie zgromadzenia „Uniwersytety wolne od marksizmu” na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, zaplanowanego na dzień 6 kwietnia 2019 r.

na podstawie art. 52 ust. 3 i art. 50 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz.1668) w zw. z art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz.2096) oraz w zw. z §143 ust.5 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego,

po rozpatrzeniu zawiadomienia Pani Katarzyny Skierskiej z dnia 19 marca 2019 r. o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na uczelni, uzupełnionego w dniu 4 kwietnia 2019 r. i w dniu 5 kwietnia 2019 r.

zakazuję

 

zgromadzenia „Uniwersytety wolne od marksizmu” na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, zaplanowanego na dzień 6 kwietnia 2019 r.

 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 marca 2019 roku, doręczonym w dniu 20 marca 2019 roku, Pani Katarzyna Skierska złożyła w trybie art.52 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zawiadomienie o odbyciu na terenie Uniwersytetu Warszawskiego w godzinach od 15:00 do 20:00 zgromadzenia „Uniwersytety wolne od marksizmu”, którego celem „jest zaprotestowanie przeciwko zawłaszczaniu przestrzeni akademickiej i studenckiej przez grupy odwołujące się do totalitarnej ideologii komunistycznej, trockistowskiej, marksistowskiej oraz anarchistycznej”.

Pismem z dnia 4 kwietnia 2019 roku, znak JMR-470/2019, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego wezwał Panią Katarzynę Skierską do usunięcia braków zawiadomienia poprzez:

1)      określenie środków technicznych, które mają być zastosowane podczas zgromadzenia;

2)      wskazanie zasad utrzymania ładu i porządku podczas zgromadzenia;

3)      wskazanie osób odpowiedzialnych za utrzymania ładu i porządku podczas zgromadzenia.

Obowiązek doprecyzowania ww. kwestii wynika z §143 ust.3 Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

W odpowiedzi na powyższe w dniu 4 kwietnia 2019 r. Pani Katarzyna Skierska złożyła pismo „Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na uczelni – uzupełnione”.

Po analizie przedstawionych informacji oraz informacji służb porządkowych, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego pismem z dnia 5 kwietnia 2019 roku wezwał Panią Katarzynę Skierską do zmiany trasy przemarszu.

W odpowiedzi na powyższe w dniu 5 kwietnia 2019 r. na Uczelnię wpłynęło kolejne pismo „Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na uczelni – uzupełnione”,
w którym Pani Katarzyna Skierska wyjaśniła, że:

- przemarsz rozpocznie się spod Rektoratu, minie budynek Starej Biblioteki i dotrze do Bramy Głównej,

- około godziny 16:00 zgromadzenie opuści teren Uniwersytetu Warszawskiego,

- uczestnicy zgromadzenia przejdą dalej następującą trasą: Krakowskie Przedmieście, pl.Zamkowy, ul.Piwna, ul.Zapiecek, Rynek Starego Miasta,

- w zgromadzeniu wezmą udział przede wszystkim członkowie wspólnoty uczelni Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Śląskiego, jak również działacze organizacji studenckich i społecznych,

- przewidywana liczba uczestników: 150-200 osób.

Odnosząc się do wezwania do usunięcia braków formalnych, Pani Katarzyna Skierska wyjaśniła, iż:

Ad 1 zostanie zastosowane nagłośnienie w postaci przenośnego, ręcznego megafonu. Nie jest przewidziane użycie platform, czy pojazdów,

Ad 2 organizator wyznaczy własną wolontariacką służbę porządkową w licznie 15-20 osób, oznaczoną opaskami. Służba porządkowa będzie czuwać nad spokojnym i zgodnym
z przepisami prawa przebiegiem zgromadzenia, w razie jego zakłócania będzie wydawać polecenia porządkowe, zabezpieczać uczestników. Będzie współpracować ze strażą uniwersytecką, udzielać jej wsparcia.

Ad 3 Katarzyna Skierska jako przewodnicząca zgromadzenia.

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego zważył co następuje:

Zgodnie z art.52 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce członkowie wspólnoty uczelni mają prawo organizowania zgromadzeń na terenie uczelni. Zorganizowanie zgromadzenia w lokalu uczelni wymaga zgody rektora. O zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizatorzy zawiadamiają rektora co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem zgromadzenia.
W przypadkach uzasadnionych nagłością sprawy rektor może przyjąć zawiadomienie złożone w krótszym terminie. Rektor odmawia udzielenia zgody lub zakazuje zgromadzenia, jeżeli jego cel lub program naruszają przepisy prawa.

W myśl art.23 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do zadań rektora należy w szczególności zarządzanie uczelnią. W ramach tej kompetencji Rektor wykonuje szereg zadań, z których jedno jest tak doniosłe, że ustawodawca zdecydował do jego wyodrębnienia w osobnej normie prawnej. Zgodnie z art.50 ust.1 ustawy Rektor dba
o utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie uczelni.

Z przeprowadzonych ustaleń faktycznych wynika, że na dzień 6 kwietnia 2019 r., zapowiedziane są dwa zgromadzenia. Zgromadzenie „Uniwersytety wolne od marksizmu” zaplanowano na terenie Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy mają się zebrać przed Rektoratem ok. godz. 15:00. Zaplanowany został przemarsz, w czasie którego zgromadzenie opuścić ma teren Uczelni poprzez bramę główną kampusu ok. godz. 16:00. Drugie zgromadzenie „Tu się uczy, nie heiluje – nie dla nacjonalizmu na UW” odbyć się ma przed bramą Uczelni w godzinach 14:30-16:00.

Z uwagi na fakt, iż trasy przemarszu mogą się pokrywać, wobec konieczności zapewnienia ochrony osób i mienia oraz utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego, brama główna kampusu Uczelni będzie w dniu 6 kwietnia 2019 r. zamknięta, otwarte będą jedynie furtki. Tym samym przemarsz przez samą bramę główną nie będzie zatem możliwy.
O okolicznościach tych Pani Katarzyna Skierska została powiadomiona w dniu 5 kwietnia 2019r.

Pomimo wezwania do zmiany trasy Pani Katarzyna Skierska określiła ostatecznie trasę przemarszu analogicznie jak w poprzednio kierowanych do Uczelni pismach. Nie zmienione zostały także godziny przemarszu.

Termin zgromadzeń przypada na dzień wolny od pracy, w którym obsługa techniczna i straż uniwersytecka funkcjonuje jedynie w ograniczonym składzie osobowym W świetle powyższego nie jest możliwe zapewnienie przez wspomniane powyżej służby utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Uczelni, w szczególności wobec zaplanowania
w zbieżnym czasie oraz miejscu dwóch zgromadzeń o konkurencyjnych celach.

W konsekwencji program zgromadzenia objętego zawiadomieniem z dnia 19 marca 2019 r. naruszyłby przepisy prawa

Mając powyższe na uwadze, podjęto decyzję jak na wstępie.

Pouczenie:

Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.
z 2019 r., poz.631) odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do sądu okręgowego właściwego ze względu na siedzibę Uniwersytetu Warszawskiego (Sąd Okręgowy w Warszawie, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawie) w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej UW. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Rektorowi Uniwersytetu Warszawskiego oświadczenia o zrzeczeniu się

prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą można uiścić w kasie Sądu, bądź przelewem na rachunek Sądu Okręgowego.

 

Załączniki

  Decyzja Rektora z d...5.04.2019.pdf 758,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się