2015-12-07

Odwołania

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji

założeń projektu dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych

 

 

Uniwersytet Warszawski odwołuje publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Prezentacja miała odbyć się w dniu 8 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Karowej 20, 00-324 Warszawa, sala 208 (II piętro).

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji założeń projektu

 

„System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy” planowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Prezentacja miała odbyć się 7 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa, sala 316 (III piętro).

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji założeń projektu "Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych"

 

Uniwersytet Warszawski informuje o odwołaniu zaplanowanej na dzień 22 grudnia 2015 r. publicznej prezentacji założeń projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnienie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”, która miała odbyć się w budynku dawnego Centrum Informatycznego (CIUW UW) Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie głównym przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Odwołanie związane jest z rezygnacją z udziału w konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego za źródeł administracji i zasobów nauki” (typ projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Jednocześnie informujemy, że w związku z planowanym udziałem w konkursie w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) nowy termin prezentacji zostanie wyznaczony na połowę lutego 2016r.

 

Ogłoszenie

o publicznej prezentacji założeń projektu Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej

 

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”. Obędzie się ona w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 8.30 w sali 102, w budynku dawnego Centrum Informatycznego(CIUW UW) Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie głównym przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa.

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej” planowane do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

            Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 18.12.2015r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  bwr@uw.edu.pl

 

Opis projektu

 

Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej

 

Celem planowanego przedsięwzięcia jest wykorzystanie potencjału istniejących w Polsce danych administracyjnych do prowadzenia skutecznych analiz, w sposób zgodny z metodologią badań naukowych. W wyniku projektu zostanie rozwinięta infrastruktura do udostępniania informacji sektora publicznego (ISP), opracowane procedury organizacyjno-prawne ich udostępniania i przeprowadzona debata publiczna na temat pożytków i ograniczeń tego przedsięwzięcia (debata z udziałem zarówno opinii publicznej, jak i instytucji publicznych). Posłuży to podejmowaniu racjonalnych decyzji, wpisanych w system instytucjonalny naszego kraju.

W efekcie projektu będzie możliwe zintegrowanie i udostępnianie zbiorów w postaci:

1)         zintegrowanych zanonimizowanych zbiorów danych na różnych poziomach agregacji (interfejs importu w wybranym formacie) – dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za polityki (dane indywidualne), dla ośrodków naukowych oraz dla obywateli (dane na poziomie agregacji niezbędnym do zachowania zasad ochrony danych osobowych i prywatności obywateli);

2)         zbiory wskaźników statystycznych ilustrujących badane zjawiska – dla poszczególnych interesariuszy.

Planowany jest projekt partnerski ubiegający się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 II oś priorytetowa - E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: "Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego", Poddziałanie 2.3.1 - „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych) w ramach naboru nr POPC.02.03.01-IP.01-00-001/15.

 

Planowany projekt składa się z trzech modułów.

 

Moduł 1.

Pierwszy moduł będzie się koncentrować na przedmiotowym aspekcie przedsięwzięcia. Efektem będzie: wskazanie źródeł danych; określenie w jakich obszarach dane administracyjne mogą zostać wykorzystane do analiz; opracowanie metodologii tych analiz oraz opis ograniczeń związanych z tym podejściem. Ważnym efektem prac w ramach tego modułu będzie również wskazanie metod redukcji konsekwencji niedoskonałości informacji gromadzonych w systemach administracyjnych. Kolejnym ważnym produktem będzie również koncepcja systemowego włączenia informacji pochodzących z danych administracyjnych do systemu statystyki publicznej. Najważniejszym rezultatem będą plany analiz wykorzystujących te informacje. Posłużą one nie tylko rozwojowi badań naukowych, ale również podejmowaniu użytecznych decyzji społecznych, zgodnie z koncepcją prowadzenia polityki opartej o fakty.

W pracach tych będą uczestniczyć przede wszystkim pracownicy naukowi. Realizacja zadań wymaga udziału specjalistów z wielu dziedzin – zarówno badaczy społecznych (m.in. socjologów, pedagogów, demografów, ekonomistów, kryminologów), jak i związanych z naukami medycznymi (m.in. epidemiologów, farmaceutów).

Projekt będzie się koncentrował na 4 obszarach tematycznych:

A.         Edukacja i rynek pracy.

B.         Warunki życia.

C.         Bezpieczeństwo i resocjalizacja.

D.        Zdrowie.

 

Moduł 2.

Zadaniem drugiego modułu będzie prawno-administracyjne zoperacjonalizowanie postulatów sformułowanych w pierwszym module. Rezultatem będzie przygotowanie projektów aktów prawnych, które pozwolą na wdrożenie badań opartych na informacjach z systemów administracyjnych. Akty te pozwolą także na szerokie włączenie informacji pochodzących z systemów administracyjnych w obszar statystyki publicznej. Prace będą się skupiać na godzeniu dwóch postulatów: wykorzystania ww. informacji do analiz opartych o metodologię badań naukowych oraz zapewnienie prywatności obywateli i ochrony informacji o nich. Zespół opracuje także propozycje rozwiązań instytucjonalnych i organizacyjnych niezbędnych do skutecznego włączenia tych badań w praktykę funkcjonowania państwa.

W skład zespołu realizującego ten moduł będą wchodzić przede wszystkim prawnicy – specjaliści ds. legislacyjnych oraz administracji. Będą oni współpracować z ekspertami z dziedziny statystyki i przetwarzania danych, a także z przedstawicielami administracji publicznej, w szczególności związanymi z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Dla skuteczności pracy zespołu niezbędne są biegłość w przygotowywaniu aktów prawnych i administracyjnych oraz praktyczna znajomość prawa i funkcjonowania instytucji publicznych w Polsce. Ważne jest również łączenie tych kompetencji z dobrym rozumieniem logiki przetwarzania danych statystycznych. Wśród współpracowników Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia UW oraz Instytutu Badań Edukacyjnych znajdują się osoby spełniające te warunki.

 

Moduł 3.

Celem trzeciego modułu projektu będzie zainicjowanie i prowadzenie w naszym kraju otwartej debaty, także z udziałem instytucji publicznych, na temat roli informacji (statystycznej) na etapie podejmowania decyzji i oceny ich skutków. Jest to niezbędne dla przyjmowania optymalnych rozwiązań problemów społecznych i ekonomicznych opartych o fakty (evidence based policy) oraz poprawienia jakości procesu stanowienia prawa i towarzyszących mu konsultacji społecznych. Nie mniej ważne jest umożliwienie racjonalnej rozliczalności (accountability) władzy publicznej. Debata prowadzona w ramach tego modułu dotyczyć będzie w szczególności zasad prowadzenia badań i analiz z użyciem informacji z systemów administracyjnych, sposobu wykorzystania ich wyników oraz potencjalnych pożytków płynących z podjęcia takich badań. Formuła debaty publicznej umożliwiałaby zaangażowanie liderów opinii publicznej w przygotowanie rozwiązań i włączenie obywateli w proces ich oceny.

Zasadniczym celem tego modułu jest zaangażowanie interesariuszy (zarówno publicznych, jak i obywatelskich) w sam projekt. W szczególności środowiska te mogą wskazać obszary wiedzy, która może być pozyskana z zasobów administracyjnych dla określania polityk publicznych. Zaangażowanie interesariuszy pozwoli na identyfikację potrzeb społecznych dotyczących wykorzystania danych administracyjnych do celów określania planów i prognoz realizowanych polityk publicznych, ich reform oraz oceny skutków regulacji.

Kluczową kwestią, która zostanie podjęta w ramach prac tego modułu, będzie dostępność informacji czerpanych z systemów administracyjnych. W szczególności przedmiotem debaty z interesariuszami będą zasady dostępu do rejestrów podmiotów społecznych (open goverment). Jednocześnie organizacje obywatelskie pełniłyby w ramach projektu funkcję strażniczą, w sposób zasadniczy wpływając na rozwiązania w zakresie dostępności danych i ich ochrony.

Prace te będą przebiegały równolegle z pracami w ramach pozostałych modułów, a wyniki prowadzonej debaty publicznej będą przedstawiane zespołom zaangażowanym w pozostałe moduły i uwzględniane w toku ich prac.

Prace w ramach modułu trzeciego wymagają zarówno biegłości w dziedzinie public relations, jak i rozumienia potrzeby wprowadzenia w Polsce odpowiednich zmian. Chodzi o kształtowanie świadomości społecznej i współpracy instytucjonalnej, niezbędnych do wykorzystania potencjału zasobów informacyjnych zawartych w systemach administracyjnych. Udział przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i społecznych pobudzi dialog i pozwoli trafnie formułować postulaty w tej dziedzinie na rzecz dobra publicznego i poszanowania prywatności jednostek. Ważnym partnerem w tej debacie powinien być Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz organizacje służące kontroli społecznej instytucji publicznych, tzw. watch dogs.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się