2019-06-26

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Polska cyfrowa”

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Polska cyfrowa”

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu w konkursie nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19

w ramach konkursu Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”

w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”
(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Historyczny na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), występując jako lider projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

 

poszukuje Partnera do realizacji projektu

w konkursie nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19

 

dotyczącego stworzenia 5 baz danych zasobów nauki i dziedzictwa kulturowego z badań archeologicznych prowadzonych z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego, stworzenia mobilnych serwerów z obsługą WiFi dla baz do pracy w terenie oraz szkoleń pracowników administracyjnych i zarządzających. 

 

1.  Głównym celem partnerstwa jest opracowanie i wspólna realizacja projektu w ramach konkursu nr P POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19 dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki), Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Typ projektu: Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (archeologia) (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

2.   Do zadań partnerów należeć będzie:

a.   współpraca przy przygotowaniu projektu i współzarządzanie nim;

b  rekrutacja uczestników projektu;

c.   opracowanie i stworzenie baz danych, aplikacji serwerowych, aplikacji desktop oraz mobilnych dla wprowadzania, przechowywania i analizy wyników badań wykopaliskowych;

d.   przygotowanie materiałów dydaktycznych;

e.  opracowanie i stworzenie przenośnego serwera, pracującego na zasilaniu bateryjnym, odpornego na warunku atmosferyczne oraz wyposażonego w WiFi do komunikacji z komputerami użytkowników;

f.  udział w utrwalaniu rezultatów projektu potwierdzających realizację zakładanych celów projektu;

g.wsparcie poprzez udostępnienie personelu technicznego w celu importu danych do bazy;

h.     realizacja szkoleń dla pracowników UW współpracujących w ramach 5 misji archeologicznych  UW z tematyki:

-      szkolenia dedykowane pracownikom administracyjno-technicznym, którzy zostaną zatrudnieni przez UW w ramach realizacji projektu;

-      szkolenia z zakresu monitorowania i zarządzania bazami i przenośnymi serwerami do baz;

-      szkolenia z zakresu struktur danych oraz efektywnego ich wprowadzania;

-      szkolenia z bezpieczeństwa aplikacji internetowych;

-      szkolenia w zakresie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie bazami.

 

Ostateczny podział zadań wśród Partnerów zostanie  ustalony podczas przygotowywania aplikacji wnioskowej, na podstawie posiadanego potencjału i doświadczenia w obszarze merytorycznym projektu oraz potencjału osobowo-technicznego.

Finansowanie powierzonych działań będzie odbywało zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19. Realizacja działań w Partnerstwie będzie zależała od uzyskania dofinansowania (podpisanie umowy o dofinansowanie i otrzymanie transzy dofinansowania).

 

3.  Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

a.   Oferent jest podmiotem działającym w obszarze usług informatycznych i rozwijaniu firm, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnerstwa, którym jest realizacja wspólnie przygotowywanego projektu w odpowiedzi na konkurs nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19. Oferent udokumentuje, że jego profil działalności wpisuje się w założenia konkursu;

b.    Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie;

d.    Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi;

e.    Oferent złoży oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy partnerem a Uniwersytetem Warszawskim.

 

4.  Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać między innymi:

a.  Informację dotyczącą zgodności działalności oferenta z celami partnerstwa.

b.  Informację na temat wkładu oferenta w realizację projektu

c.   Informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu oferenta w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu  projektu.

d.   Opis działań możliwych do zrealizowania przez oferenta w ramach projektu - krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu.

e.    Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta.

f.     Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta.

g.    Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.

 

5. Przy wyborze partnera oceniane będą:

a.  Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. (Tak/Nie). Oferta niespełniająca tego kryterium zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

b.   Deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa, w tym: wkład w postaci potencjału ludzkiego i  organizacyjno-technicznego, niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań. – do 20 pkt.

c.    Oceniane będzie dysponowanie zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu. – do 15 pkt. W ofercie proszę opisać :

-         biura, lokale i sale wraz z wyposażeniem, które będzie można wykorzystać na potrzeby projektu,

-        osoby współpracujące z Oferentem sposób dysponowania (rodzaj umowy), ich doświadczenie zawodowe i planowane zaangażowanie w projekcie,

-        ew. wykaz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zadań w projekcie

d.   Koncepcje realizacji zadań stawianych przed potencjalnym partnerem (ilość zaproponowanych działań i jakość opisu, wypełnienie wskaźników produktu i rezultatu, innowacyjność). – do 15 pkt.

e.    Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, lub wykonawca usług informatycznych w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu). – do 20 pkt.

f.    Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych dla podmiotów. – do 30 pkt.

 

Łącznie Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość poproszenia partnera o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień.

 

6.  Wybór partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

a.       Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na partnera.

b.       Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne  oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

c.        Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z partnerem.

d.       Ogłaszający może dokonać wyboru więcej niż jednego partnera spośród zgłaszających się podmiotów.

e.        Informacja o wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://uwedupl.bip.gov.pl/

 

7. Składanie ofert:

a.   Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres: roksana.chowaniec@uw.edu.pl

b.    Wszystkie dokumenty, składane w ramach oferty, powinny być zawarte w pliku POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19_nazwaoferenta.zip.

c.    Termin nadsyłania ofert upływa 16 lipca 2019 r. z końcem dnia.

d.   UWAGA: wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 

8.  Ocena ofert

a.    Po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa niezwłocznie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty.

b.    W przypadku nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Uniwersytet Warszawski może wezwać oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 2 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

c.     Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie https://uwedupl.bip.gov.pl/

d.    Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

e.     Wybranemu podmiotowi Uniwersytet Warszawski zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie, które będzie obowiązywało do dnia podpisania umowy partnerskiej.

f.     Prowadzony nabór nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.

g.    Po wyborze partnera Uniwersytet Warszawski nie jest zobowiązany do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu nr POPC.02.03.01-IP.01-00-011/19

h.    Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie – bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres:  roksana.chowaniec@uw.edu.pl

Załączniki

  ogloszenie o naborze partnera.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  komisja konkursowa.pdf 247,9 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się