2018-05-11

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Trzecia Misja Uczelni”

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu

w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z pózn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

poszukuje partnera do realizacji projektu

w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

„Trzecia Misja Uczelni”

dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

 

Głównym celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”. Partnerstwo wpisuje się w ogólna strategię aktywizacji społecznej i zawodowej, poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych z centralnej Polski. W ramach Projektu planowane jest prowadzenie warsztatów i wykładów dla dzieci i młodzieży, organizacja kursów dla nauczycieli i wykłady dla zainteresowanych fizyką, a nie mających z tym przedmiotem do czynienia na co dzień. Ponadto w ramach Projektu zorganizowana zostanie Letnia Szkoła.

Wspomniane działania odbywać się będą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w placówkach edukacyjnych centralnej Polski. Drugim ważnym celem partnerstwa jest wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych oraz metod współpracy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego z jednostkami terytorialnymi w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży przy współpracy z nauczycielami.

 

Do zadań Partnera należeć będzie:

·  angażowanie członków lokalnej społeczności w spójne tematycznie działania (rekrutacja, promocja, zbieranie dobrych praktyk);

·  współpraca przy zarządzaniu projektem;

·  opracowanie scenariuszy wybranych warsztatów;

·  cyfryzacja wybranych zadań projektowych;

·  przygotowanie materiałów dydaktycznych;

·  aktywny udział w organizacji działań projektowych;

·  opieka animatorska.

 

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

·  Oferent jest podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnerstwa, którym jest realizacja wspólnie przygotowywanego projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na projekty w programie „Trzecia Misja Uczelni” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym;

·  Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu własnego w wysokości 3% wydatków kwalifikowalnych Partnera w Projekcie;

·  Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie;

·  Oferent udokumentuje minimum 3 letnie doświadczenie w organizacji zajęć wspierających aktywność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu upowszechnianie wiedzy matematyczno-przyrodniczej;

·  Oferent udokumentuje minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów;

·  Oferent udokumentuje, minimum 3 letnie doświadczenie w upowszechnianiu wiedzy matematyczno-przyrodniczej na różnych poziomach kształcenia;

·  Dużym atutem będzie szeroki zasięg działalności Oferenta;

·  Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi;

·  Oferent złoży oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a Uniwersytetem Warszawskim.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać między innymi:

1.  Informację dotyczącą zgodności działalności Oferenta z celami partnerstwa.

2. Informację na temat wkładu Oferenta w realizację projektu w tym, informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu Oferenta w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu  projektu.

3.  Opis działań możliwych do zrealizowania przez Oferenta w ramach projektu - krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu.

4.  Opis minimum 3 letniego doświadczenia w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów.

5.  Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta.

6.   Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących Oferenta.

7.   Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.

 

Przy wyborze Partnera oceniane będą:

 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. (Tak/Nie)

 

     Oferta niespełniająca tego kryterium zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

 

2. Deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa, w tym: wkład w postaci potencjału ludzkiego (0-10 pkt) i organizacyjno-technicznego (0-10 pkt), niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań.

 

Oferta, która uzyska mniej niż 15 punktów w tej części zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

 

3.  Koncepcje realizacji zadań stawianych przed potencjalnym Partnerem (ilość zaproponowanych działań i jakość opisu, wypełnienie wskaźników produktu i rezultatu, innowacyjność) (0-10pkt).

4. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, lub wykonawca usługi edukacyjnejwe współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu) (0-10 pkt).

 

Łączna liczba punków do uzyskania z części 2 - 4 wynosi 40 pkt.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość poproszenia Partnera o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień.

 

Wybór Partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

1.  Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na Partnera.

2. Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne  oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, minimum 30 pkt.

3.  Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z Partnerem.

4. Ogłaszający zamierza dokonać wyboru co najmniej 1 Partnera spośród zgłaszających się podmiotów.

5. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
    https://uwedupl.bip.gov.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.fuw.edu.pl/.

 

    Składanie ofert:

1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres izabela.skwira@fuw.edu.pl. Wszystkie dokumenty, składane w ramach oferty, powinny być zawarte w pliku POWR.03.01.00_IP.08_00_3MU_18_ nazwa_oferenta_.tar.

2.  Termin nadsyłania ofert upływa 04 czerwca 2018 r. o godz. 15:00.

UWAGA: wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

3.  Po upływie terminu składania ofert Komisja niezwłocznie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty.

4.  W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Uniwersytet Warszawski może wezwać oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stroniehttps://uwedupl.bip.gov.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.fuw.edu.pl/.

6.  Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

7. Wybranemu podmiotowi Uniwersytet Warszawski zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie, które będzie obowiązywało do dnia podpisania umowy partnerskiej.

8.  Prowadzony nabór nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.

9. Po wyborze Partnera Uniwersytet Warszawski nie jest zobowiązany do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

10. Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie – bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować

· drogą mailową na adres: izabela.skwira@fuw.edu.pl

lub

· telefonicznie: 22 55 32 656.

Załączniki

  Ogłoszenie_partnerstwo_scan.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_zgłoszen...r_UW_3MU.docx 502,83 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się