2018-05-11

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Trzecia Misja Uczelni”

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu

w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z pózn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

poszukuje partnera do realizacji projektu

w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18

„Trzecia Misja Uczelni”

dotyczącego opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

 

Głównym celem partnerstwa jest wspólna realizacja Projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 „Trzecia Misja Uczelni”. Partnerstwo wpisuje się w ogólna strategię aktywizacji społecznej i zawodowej, poszerzenie wiedzy z zakresu fizyki zarówno wśród dzieci, młodzieży jak i dorosłych z centralnej Polski. W ramach Projektu planowane jest prowadzenie warsztatów i wykładów dla dzieci i młodzieży, organizacja kursów dla nauczycieli i wykłady dla zainteresowanych fizyką, a nie mających z tym przedmiotem do czynienia na co dzień. Ponadto w ramach Projektu zorganizowana zostanie Letnia Szkoła.

Wspomniane działania odbywać się będą na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w placówkach edukacyjnych centralnej Polski. Drugim ważnym celem partnerstwa jest wypracowanie trwałych rozwiązań dydaktycznych oraz metod współpracy naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego z jednostkami terytorialnymi w obszarze kształcenia dzieci i młodzieży przy współpracy z nauczycielami.

 

Do zadań Partnera należeć będzie:

·  angażowanie członków lokalnej społeczności w spójne tematycznie działania (rekrutacja, promocja, zbieranie dobrych praktyk);

·  współpraca przy zarządzaniu projektem;

·  opracowanie scenariuszy wybranych warsztatów;

·  cyfryzacja wybranych zadań projektowych;

·  przygotowanie materiałów dydaktycznych;

·  aktywny udział w organizacji działań projektowych;

·  opieka animatorska.

 

Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

·  Oferent jest podmiotem działającym na rzecz edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnerstwa, którym jest realizacja wspólnie przygotowywanego projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 na projekty w programie „Trzecia Misja Uczelni” ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym;

·  Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu własnego w wysokości 3% wydatków kwalifikowalnych Partnera w Projekcie;

·  Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie;

·  Oferent udokumentuje minimum 3 letnie doświadczenie w organizacji zajęć wspierających aktywność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu upowszechnianie wiedzy matematyczno-przyrodniczej;

·  Oferent udokumentuje minimum 3 letnie doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów;

·  Oferent udokumentuje, minimum 3 letnie doświadczenie w upowszechnianiu wiedzy matematyczno-przyrodniczej na różnych poziomach kształcenia;

·  Dużym atutem będzie szeroki zasięg działalności Oferenta;

·  Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi;

·  Oferent złoży oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy Partnerem a Uniwersytetem Warszawskim.

 

Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i zawierać między innymi:

1.  Informację dotyczącą zgodności działalności Oferenta z celami partnerstwa.

2. Informację na temat wkładu Oferenta w realizację projektu w tym, informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu Oferenta w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu  projektu.

3.  Opis działań możliwych do zrealizowania przez Oferenta w ramach projektu - krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu.

4.  Opis minimum 3 letniego doświadczenia w realizacji projektów/zadań o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów.

5.  Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta.

6.   Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących Oferenta.

7.   Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.

 

Przy wyborze Partnera oceniane będą:

 

1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. (Tak/Nie)

 

     Oferta niespełniająca tego kryterium zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

 

2. Deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa, w tym: wkład w postaci potencjału ludzkiego (0-10 pkt) i organizacyjno-technicznego (0-10 pkt), niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań.

 

Oferta, która uzyska mniej niż 15 punktów w tej części zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

 

3.  Koncepcje realizacji zadań stawianych przed potencjalnym Partnerem (ilość zaproponowanych działań i jakość opisu, wypełnienie wskaźników produktu i rezultatu, innowacyjność) (0-10pkt).

4. Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, lub wykonawca usługi edukacyjnejwe współpracy ze szkołami wyższymi, w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu) (0-10 pkt).

 

Łączna liczba punków do uzyskania z części 2 - 4 wynosi 40 pkt.

 

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość poproszenia Partnera o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień.

 

Wybór Partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

1.  Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na Partnera.

2. Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne  oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, minimum 30 pkt.

3.  Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z Partnerem.

4. Ogłaszający zamierza dokonać wyboru co najmniej 1 Partnera spośród zgłaszających się podmiotów.

5. Informacja o wyborze Partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej
    https://uwedupl.bip.gov.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.fuw.edu.pl/.

 

    Składanie ofert:

1. Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres izabela.skwira@fuw.edu.pl. Wszystkie dokumenty, składane w ramach oferty, powinny być zawarte w pliku POWR.03.01.00_IP.08_00_3MU_18_ nazwa_oferenta_.tar.

2.  Termin nadsyłania ofert upływa 04 czerwca 2018 r. o godz. 15:00.

UWAGA: wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

3.  Po upływie terminu składania ofert Komisja niezwłocznie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty.

4.  W przypadku nie przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Uniwersytet Warszawski może wezwać oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 3 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

5. Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stroniehttps://uwedupl.bip.gov.pl/ oraz na stronie internetowej http://www.fuw.edu.pl/.

6.  Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

7. Wybranemu podmiotowi Uniwersytet Warszawski zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie, które będzie obowiązywało do dnia podpisania umowy partnerskiej.

8.  Prowadzony nabór nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.

9. Po wyborze Partnera Uniwersytet Warszawski nie jest zobowiązany do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18.

10. Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie – bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować

· drogą mailową na adres: izabela.skwira@fuw.edu.pl

lub

· telefonicznie: 22 55 32 656.

Załączniki

  Ogłoszenie_partnerstwo_scan.pdf 1,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  FORMULARZ_zgłoszen...r_UW_3MU.docx 502,83 KB (doc) szczegóły pobierz