2018-09-29

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Wsparcie dla obszaru zdrowia”

Ogłoszenie otwartego naboru partnera „Wsparcie dla obszaru zdrowia”

Ogłoszenie otwartego naboru partnera

do wspólnej realizacji projektu

w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18

 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z późn. zm.), występując jako lider projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

poszukuje Partnera do realizacji projektu

w konkursie nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18

 

dotyczącego szkoleń pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. 

 

1.  Głównym celem partnerstwa jest opracowanie i wspólna realizacja projektu w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18 dla Działania 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Typ projektu: Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia.

 

2.   Do zadań partnerów należeć będzie:

 

a.   współpraca przy przygotowaniu projektu i współzarządzanie nim;

b.    rekrutacja uczestników projektu;

c.    opracowanie scenariuszy wykładów i warsztatów;

d.    przygotowanie materiałów dydaktycznych;

e.     walidacja/certyfikacja umiejętności i kompetencji przez uczestników projektu;

f.      udział w utrwalaniu rezultatów projektu potwierdzających osiągnięcie przez jego uczestników zakładanych efektów;

g.     realizacja szkoleń w m.in. trzech województwach Polski głównie z tematyki:

              i.      szkolenia dedykowane pracownikom pionów administracyjno-technicznych i finansowych podmiotów leczniczych z zakresu HB - HTA (Hospital Based Health Technology Assessment);

              ii.      szkolenia z zakresu metodologii, monitorowania i zarządzania badaniami klinicznymi;

              iii.      szkolenia z zakresie zarządzania finansowego, operacyjnego oraz zarządzania personelem podmiotów leczniczych oraz wykorzystywania map potrzeb zdrowotnych;

               iv.      szkolenia w zakresie kompetencji „miękkich” niezbędnych w procesach zarządzania w podmiotach leczniczych

               v.      szkolenia w zakresie narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie

 

Ostateczny podział zadań wśród Partnerów zostanie  ustalony podczas przygotowywania aplikacji wnioskowej, na podstawie posiadanego potencjału i doświadczenia w obszarze merytorycznym projektu oraz potencjału osobowo-technicznego.

Finansowanie powierzonych działań będzie odbywało zgodnie z umową o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18. Realizacja działań w Partnerstwie będzie zależała od uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (podpisanie umowy o dofinansowanie i otrzymanie transzy dofinansowania).

 

3.  Do postępowania i oceny ofert zostaną zakwalifikowane wyłącznie podmioty, które łącznie spełnią następujące wymagania:

a.   Oferent jest podmiotem działającym w obszarze edukacji, którego doświadczenie i merytoryczny zakres działalności związane są z celami partnerstwa, którym jest realizacja wspólnie przygotowywanego projektu w odpowiedzi na konkurs nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18. Oferent udokumentuje, że jego profil działalności wpisuje się w założenia konkursu.

b.   Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu własnego w wysokości 3% wydatków kwalifikowalnych partnera w projekcie – zgodnie z Regulaminem Konkursu POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18;

c.    Oferent zadeklaruje wniesienie wkładu w realizację zadań i celu partnerstwa w postaci wiedzy i doświadczenia, know-how, zasobów ludzkich, zasobów organizacyjno-technicznych, którymi dysponuje w celu realizacji działań w projekcie;

d.    Oferent nie jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi;

e.    Oferent złoży oświadczenie o braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych PO WER, pomiędzy partnerem a Uniwersytetem Warszawskim.

 

4.  Oferty składane przez potencjalnych partnerów muszą zostać sporządzone w języku polskim i zawierać między innymi:

a.  Informację dotyczącą zgodności działalności oferenta z celami partnerstwa.

b.  Informację na temat wkładu własnego oferenta w realizację projektu

c.   Informacje o potencjale kadrowym, technicznym i finansowym, możliwym do zaangażowania na rzecz przygotowania i realizacji projektu oraz opis wkładu oferenta w zakresie osiągnięcia wskaźników rezultatu  projektu.

d.   Opis działań możliwych do zrealizowania przez oferenta w ramach projektu - krótki opis koncepcji realizacji zadań w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu.

e.    Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta.

f.     Dokumenty stwierdzające umocowanie osób reprezentujących oferenta.

g.    Oświadczenie o niezaleganiu z należnościami publiczno-prawnymi.

 

5.  Przy wyborze partnera oceniane będą:

a.   Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. (Tak/Nie). Oferta niespełniająca tego kryterium zostaje odrzucona i nie podlega dalszej ocenie.

b.   Deklarowany wkład partnera w realizację celu partnerstwa, w tym: wkład w postaci potencjału ludzkiego i  organizacyjno-technicznego, niezbędnego do realizacji proponowanych w projekcie działań. – do 20 pkt.

c.    Oceniane będzie dysponowanie zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu. – do 15 pkt. W ofercie proszę opisać :

-         biura, lokale i sale szkoleniowe wraz z wyposażeniem, które będzie można wykorzystać na potrzeby projektu,

-        osoby współpracujące z Oferentem sposób dysponowania (rodzaj umowy), ich doświadczenie zawodowe i planowane zaangażowanie w projekcie,

-        ew. wykaz sprzętu niezbędnego do prowadzenia zadań w projekcie

d.   Koncepcje realizacji zadań stawianych przed potencjalnym partnerem (ilość zaproponowanych działań i jakość opisu, wypełnienie wskaźników produktu i rezultatu, innowacyjność). – do 15 pkt.

e.    Doświadczenie w realizacji jako beneficjent (wnioskodawca) lub partner, lub wykonawca usług edukacyjnych w zakresie zbieżnym z założeniami projektu (tytuł projektu, grupa docelowa, podstawowe działania, rola w projekcie, źródło dofinansowania, wartość projektu). – do 20 pkt.

f.    Doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych dla podmiotów leczniczych. – do 30 pkt.

 

Łącznie Oferent może otrzymać maksymalnie 100 pkt.

Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2017 poz. 1460).

 

Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie możliwość poproszenia partnera o przedstawienie dodatkowych informacji, dokumentów i wyjaśnień.

 

6.   Wybór partnera podlegać będzie poniższej procedurze:

a.       Komisja dokona oceny dokumentów złożonych przez kandydatów na partnera.

b.       Spośród nadesłanych ofert wybrana zostanie oferta, która spełni wszystkie wymogi formalne i merytoryczne  oraz uzyska najwyższą liczbę punktów.

c.        Lider partnerstwa zastrzega sobie możliwość negocjacji z partnerem.

d.       Ogłaszający może dokonać wyboru więcej niż jednego partnera spośród zgłaszających się podmiotów.

e.        Informacja o wyborze partnera zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej https://uwedupl.bip.gov.pl/

 

7.  Składanie ofert:

a.   Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej na adres gw@uw.edu.pl.

b.    Wszystkie dokumenty, składane w ramach oferty, powinny być zawarte w pliku POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18_nazwaoferenta.zip.

c.    Termin nadsyłania ofert upływa 21 października 2018 r. z końcem dnia.

d.    UWAGA: wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

 

8.  Ocena ofert

a.    Po upływie terminu składania ofert komisja konkursowa niezwłocznie przeprowadzi czynności badania i oceny złożonych ofert w celu wyboru oferty.

b.    W przypadku nieprzedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów Uniwersytet Warszawski może wezwać oferenta do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie nie krótszym niż 2 dni pod rygorem odrzucenia oferty.

c.     Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie https://uwedupl.bip.gov.pl/

d.    Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

e.     Wybranemu podmiotowi Uniwersytet Warszawski zaproponuje zawarcie porozumienia o partnerstwie, które będzie obowiązywało do dnia podpisania umowy partnerskiej.

f.     Prowadzony nabór nie jest zobowiązaniem do podpisania umowy.

g.    Po wyborze partnera Uniwersytet Warszawski nie jest zobowiązany do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu nr POWR.05.02.00-IP.05-00-013/18

h.    Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru na każdym etapie – bez wyboru oferty, bez podania przyczyn.

 

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: gw@uw.edu.pl.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się