2016-08-19

Ogłoszenia PO WER

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

 

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki na podstawie art. 33 ustawy z dnia 14 listopada 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. 2014 poz. 1146 z pózn. zm.), występując jako Lider Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

 

poszukuje partnera do realizacji projektu w konkursie nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Partnerem może być organizacja pozarządowa lub jednostka samorządu terytorialnegolub związek lub stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.

 

Do zadań Partnera należeć będzie:

-     angażowanie członków lokalnej społeczności (młodzieży szkolnej) w spójne tematycznie działania naukowe (rekrutacja, promocja, zbieranie dobrych praktyk);

-     współpraca przy zarządzaniu projektem, w szczególności w zakresie osiągnięcia wskaźników w całym projekcie;

-     cyfryzacja wybranych zadań projektowych;

-     opracowanie scenariuszy wybranych eksperymentów.

Od Partnera oczekujemy:

-   zgodności działania z celem partnerstwa, którym jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER), Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym;

-   udokumentowanego statusu prawnego: organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego lub związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

-   udokumentowanego doświadczenia w organizacji zajęć wspierających aktywność edukacyjną młodzieży, mających na celu upowszechnianie wiedzy matematyczno-przyrodniczej;

-   udokumentowanego doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem zakładanych celów, działań, rezultatów i budżetu projektów;

-   udokumentowanego, minimum 3 letniego doświadczenia w upowszechnianiu wiedzy matematyczno-przyrodniczej na każdym etapie wtajemniczenia;

-   doskonałej znajomości potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kształcenia;

-   dużym atutem będzie ogólnopolski zasięg działalności partnera.

               

Przy wyborze Partnera oceniane będą:

1.      stopień spełnienia podanych w niniejszym ogłoszeniu oczekiwań;

2.      doświadczenie w realizacji szkoleń/warsztatów z zakresu kształtowania kompetencji naukowo-technicznych i krytycznego myślenia;

3.      koncepcje realizacji zadań stawianych przed Partnerem

 

Zgłoszenia, zawierające:

1.      dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy;

2.      aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

3.      krótki opis koncepcji realizacji zadań przez Partnera w ramach projektu oraz informacje na temat spełniania wymagań i kryteriów wyboru określonych w ogłoszeniu;

4.      opis zaangażowania Partnera w realizację projekt, w tym potencjał możliwy do wykorzystania.

5.      dokumentację spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu (patrz punkty 1 – 8 oczekiwań od partnera);

 

powinny być złożone osobiście lub listownie (liczy się data wpływu) w kopercie z dopiskiem „Nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17 na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” w terminie do 30.01.2018 r. do godz. 14:30 w pokoju 2.56.

 

UWAGA: wszystkie składane dokumenty powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu.

 

Adres do korespondencji:

dr Izabela Skwira-Chalot

Wydział Fizyki UW

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa

pok. 2.56

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu w programie Ścieżki Kopernika

 

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Celem głównym projektu, którego tytuł roboczy brzmi „Matematyka dla Ciekawych Świata”, jest opracowanie i realizacja programu pozaszkolnych zajęć dydaktycznych z matematyki i informatyki, ewentualnie innych dziedzin nauk ścisłych, dla młodzieży szkolnej.

Zajęcia będą adresowane  do młodzieży zainteresowanej matematyką/informatyką i dotyczyć będą zagadnień wychodzących poza program szkolny.

Podmiotami, które mogą pełnić funkcję Partnera w projekcie są:

organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego lub związki lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z uczelnią będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

W projekcie przewidziano do realizacji przez partnera następujące zadania:

1)      angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej)  w działania naukowe spójne tematycznie z zakresem projektu;

2)      aktywne włączanie młodzieży w działania informacyjne i promocyjne związanie z zadaniami realizowanymi w ramach projektu, w szczególności poprzez sesje wyjazdowe, warsztaty, opracowania;

3)      wykorzystanie kompetencji i doświadczenia partnera w działaniach służących rozbudzeniu aktywności społecznej uczestników przy wspólnym, kreatywnym  rozwiązywaniu problemów naukowych;

4)      zaangażowanie organizacyjne partnera w tworzeniu opracowań merytorycznych niezbędnych do realizacji projektu.

 

Wymagania w stosunku do Partnera:

1) Udokumentowany status prawny: organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego lub związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

2) Udokumentowane doświadczenie w działalności szkoleniowej i/lub dydaktycznej z zakresu kształtowania kompetencji naukowo-technicznych oraz krytycznego myślenia.

3) Udokumentowane doświadczenie w organizacji i realizacji warsztatów naukowych i/lub wystaw, eksperymentów, doświadczeń, opracowań edukacyjnych.

4) Posiadanie potencjału techniczno–organizacyjnego, kadrowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji zadań partnera w projekcie.

5) Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych o tematyce zbliżonej do tematyki przygotowywanego projektu.

Dodatkowym atutem Partnera będzie

6) Udokumentowane prowadzenie sformalizowanej, co najmniej 12 miesięcznej, współpracy z projektodawcą w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni.

Oferta składana przez potencjalnego Partnera powinna zawierać: 

1. Dane Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

2. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

3. Dokumentację  spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu (Wymagania 1-6).

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy  (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – wymóg nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1.       Stopień spełnienia podanych w niniejszym ogłoszeniu wymagań.

2.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3.       Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4.       Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5.       Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

Sposób i Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: Anna.Psoda@icm.edu.pl oraz pocztą tradycyjną, w wersji papierowej wraz z załącznikami i z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: ICM UW ul.  Prosta 69, 00-838 Warszawa (z dopiskiem:Nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0”), w terminie do 9 września 2016 r. do godziny 12:00. Obie wersje muszą dotrzeć do ICM UW najpóźniej 9 września 2016 r. do godziny 12:00.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.      Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2.      Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).

3.      Negocjowania warunków realizacji zadania z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria wyboru na Partnerów projektu.

4.      Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnerów projektu.

5.      Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------