2016-08-19

Ogłoszenia PO WER

 

Wycofanie ogłoszenia o otwartym naborze Partnera

 

Niniejszym informujemy, że w związku z rezygnacją ze składania wniosku partnerskiego w trybie artykułu 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” zostało wycofane."

Niniejszym informujemy, że w związku z rezygnacją ze składania wniosku partnerskiego w trybie artykułu 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” zostało wycofane."

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu w programie Ścieżki Kopernika

 

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Celem głównym projektu, którego tytuł roboczy brzmi „Matematyka dla Ciekawych Świata”, jest opracowanie i realizacja programu pozaszkolnych zajęć dydaktycznych z matematyki i informatyki, ewentualnie innych dziedzin nauk ścisłych, dla młodzieży szkolnej.

Zajęcia będą adresowane  do młodzieży zainteresowanej matematyką/informatyką i dotyczyć będą zagadnień wychodzących poza program szkolny.

Podmiotami, które mogą pełnić funkcję Partnera w projekcie są:

organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego lub związki lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z uczelnią będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

W projekcie przewidziano do realizacji przez partnera następujące zadania:

1)      angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej)  w działania naukowe spójne tematycznie z zakresem projektu;

2)      aktywne włączanie młodzieży w działania informacyjne i promocyjne związanie z zadaniami realizowanymi w ramach projektu, w szczególności poprzez sesje wyjazdowe, warsztaty, opracowania;

3)      wykorzystanie kompetencji i doświadczenia partnera w działaniach służących rozbudzeniu aktywności społecznej uczestników przy wspólnym, kreatywnym  rozwiązywaniu problemów naukowych;

4)      zaangażowanie organizacyjne partnera w tworzeniu opracowań merytorycznych niezbędnych do realizacji projektu.

 

Wymagania w stosunku do Partnera:

1) Udokumentowany status prawny: organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego lub związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

2) Udokumentowane doświadczenie w działalności szkoleniowej i/lub dydaktycznej z zakresu kształtowania kompetencji naukowo-technicznych oraz krytycznego myślenia.

3) Udokumentowane doświadczenie w organizacji i realizacji warsztatów naukowych i/lub wystaw, eksperymentów, doświadczeń, opracowań edukacyjnych.

4) Posiadanie potencjału techniczno–organizacyjnego, kadrowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji zadań partnera w projekcie.

5) Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych o tematyce zbliżonej do tematyki przygotowywanego projektu.

Dodatkowym atutem Partnera będzie

6) Udokumentowane prowadzenie sformalizowanej, co najmniej 12 miesięcznej, współpracy z projektodawcą w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni.

Oferta składana przez potencjalnego Partnera powinna zawierać: 

1. Dane Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

2. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

3. Dokumentację  spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu (Wymagania 1-6).

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy  (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – wymóg nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1.       Stopień spełnienia podanych w niniejszym ogłoszeniu wymagań.

2.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3.       Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4.       Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5.       Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

Sposób i Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: Anna.Psoda@icm.edu.pl oraz pocztą tradycyjną, w wersji papierowej wraz z załącznikami i z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: ICM UW ul.  Prosta 69, 00-838 Warszawa (z dopiskiem:Nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0”), w terminie do 9 września 2016 r. do godziny 12:00. Obie wersje muszą dotrzeć do ICM UW najpóźniej 9 września 2016 r. do godziny 12:00.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.      Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2.      Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).

3.      Negocjowania warunków realizacji zadania z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria wyboru na Partnerów projektu.

4.      Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnerów projektu.

5.      Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------