2016-08-19

Ogłoszenia PO WER

 

Wycofanie ogłoszenia o otwartym naborze Partnera

 

Niniejszym informujemy, że w związku z rezygnacją ze składania wniosku partnerskiego w trybie artykułu 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” zostało wycofane."

Niniejszym informujemy, że w związku z rezygnacją ze składania wniosku partnerskiego w trybie artykułu 33 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, ogłoszenie o otwartym naborze Partnera do projektu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki, w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” zostało wycofane."

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu w programie Ścieżki Kopernika

 

Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór partnerów.

Celem partnerstwa jest wspólna realizacja projektu przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 na projekty w programie Ścieżki Kopernika 2.0, ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym, oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju.

Celem głównym projektu, którego tytuł roboczy brzmi „Matematyka dla Ciekawych Świata”, jest opracowanie i realizacja programu pozaszkolnych zajęć dydaktycznych z matematyki i informatyki, ewentualnie innych dziedzin nauk ścisłych, dla młodzieży szkolnej.

Zajęcia będą adresowane  do młodzieży zainteresowanej matematyką/informatyką i dotyczyć będą zagadnień wychodzących poza program szkolny.

Podmiotami, które mogą pełnić funkcję Partnera w projekcie są:

organizacje pozarządowe lub jednostki samorządu terytorialnego lub związki lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z uczelnią będą uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

W projekcie przewidziano do realizacji przez partnera następujące zadania:

1)      angażowanie członków lokalnej społeczności (w szczególności młodzieży szkolnej)  w działania naukowe spójne tematycznie z zakresem projektu;

2)      aktywne włączanie młodzieży w działania informacyjne i promocyjne związanie z zadaniami realizowanymi w ramach projektu, w szczególności poprzez sesje wyjazdowe, warsztaty, opracowania;

3)      wykorzystanie kompetencji i doświadczenia partnera w działaniach służących rozbudzeniu aktywności społecznej uczestników przy wspólnym, kreatywnym  rozwiązywaniu problemów naukowych;

4)      zaangażowanie organizacyjne partnera w tworzeniu opracowań merytorycznych niezbędnych do realizacji projektu.

 

Wymagania w stosunku do Partnera:

1) Udokumentowany status prawny: organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego lub związku lub stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. 

2) Udokumentowane doświadczenie w działalności szkoleniowej i/lub dydaktycznej z zakresu kształtowania kompetencji naukowo-technicznych oraz krytycznego myślenia.

3) Udokumentowane doświadczenie w organizacji i realizacji warsztatów naukowych i/lub wystaw, eksperymentów, doświadczeń, opracowań edukacyjnych.

4) Posiadanie potencjału techniczno–organizacyjnego, kadrowego oraz finansowego niezbędnego do realizacji zadań partnera w projekcie.

5) Udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych o tematyce zbliżonej do tematyki przygotowywanego projektu.

Dodatkowym atutem Partnera będzie

6) Udokumentowane prowadzenie sformalizowanej, co najmniej 12 miesięcznej, współpracy z projektodawcą w zakresie rozwijania trzeciej misji uczelni.

Oferta składana przez potencjalnego Partnera powinna zawierać: 

1. Dane Partnera, w tym w szczególności pełna nazwa instytucji, adres siedziby i dane teleadresowe, osoby uprawnione do reprezentowania instytucji oraz osoby do kontaktów w sprawie współpracy.

2. Propozycje dotyczące wkładu partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie – merytoryczne i związane z zarządzaniem, organizacyjne, techniczne, finansowe) wraz ze szczegółowym opisem sposobu realizacji proponowanych działań w ramach projektu.

3. Dokumentację  spełniania wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu (Wymagania 1-6).

Wraz z ofertą należy przedłożyć:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczno-finansowe za ostatni zamknięty rok obrotowy  (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) – wymóg nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych

3. Pisemne oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno – prawnych, ani wobec innych podmiotów.

4. Inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Przy wyborze partnera oceniana będzie w szczególności:

1.       Stopień spełnienia podanych w niniejszym ogłoszeniu wymagań.

2.       Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

3.       Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby).

4.       Koncepcja sposobu realizacji działań w ramach projektu.

5.       Deklarowany zakres współpracy w trakcie przygotowania projektu.

Sposób i Termin składania ofert:

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną (bez załączników) na adres: Anna.Psoda@icm.edu.pl oraz pocztą tradycyjną, w wersji papierowej wraz z załącznikami i z podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania instytucji na adres: ICM UW ul.  Prosta 69, 00-838 Warszawa (z dopiskiem:Nabór Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016 Ścieżki Kopernika 2.0”), w terminie do 9 września 2016 r. do godziny 12:00. Obie wersje muszą dotrzeć do ICM UW najpóźniej 9 września 2016 r. do godziny 12:00.

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

1.      Wyboru tylko jednego partnera do wspólnej realizacji projektu.

2.      Wnioskowania o dodatkowe wyjaśnienia/uszczegółowienie przesłanych ofert w trybie roboczym (drogą elektroniczną).

3.      Negocjowania warunków realizacji zadania z wybranymi podmiotami spełniającymi kryteria wyboru na Partnerów projektu.

4.      Dokonania niezbędnych zmian zakresu działań przewidzianych dla Partnerów projektu.

5.      Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się