2016-01-08

Publiczna prezentacja projektu w ramach PO Polska cyfrowa

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiotem zapytania są materiały promocyjne w wersji drukowanej i cyfrowej na potrzeby projektu:

"Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Elementy zamówienia:

 

1. Materiały drukowane:

a. naklejki z informacją o projekcie zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - rozmiar 80 mm x 35 mm - 500 szt.,

b. naklejki z informacją o projekcie zgodne z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - rozmiar 300 mm x 60 mm - 500 szt.

 

2. Materiały cyfrowe - strona WWW spełniająca następujące wymagania:

a. zbudowana na platformie Wordpress,

b. zgodna wizualnie z Księgą Znaku UW (http://promocja.uw.edu.pl/ksiega-znaku/),

c. zgodna wizualnie z szablonem http://www.uw.edu.pl/,

d. zgodna ze standardem WCAG 2.0,

e. zgodna ze standardem RWD,

f. uwzględniająca elementy graficzne projektu "Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury, stanowiące załącznik do zapytania,

g. szablon strony powinien oferować możliwość edycji wszystkich elementów strony (treści, menu, elementów stałych) z poziomu panelu Wordpressa,

h. infrastruktura testowa zostanie zapewniona przez zamawiającego,

i. wymagana jest praca na repozytorium GIT zamawiającego.

 

3. Informacje dodatkowe:

a. wykonawca jest zobowiązany przekazać licencje na wszystkie elementy “third-party” wykorzystane przy tworzeniu strony,

b. wykonawca jest zobowiązany przekazać kod źródłowy oraz wszystkie prawa autorskie do strony WWW.

Oferty zawierające cenę, specyfikację oraz czas realizacji należy przesyłać na adres digit@uw.edu.pl do dnia 23 listopada 2017.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o zmiany nazwy projektu „Platforma Polskich Czasopism Naukowych

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) informuje o zmianie nazwy projektu „Platforma Polskich Czasopism Naukowych”, którego publiczna prezentacja założeń obędzie się 20 października 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie ICM UW przy ulicy Tynieckiej 15/17, 02-630 Warszawa, sala 127 (I piętro).

 

Aktualna nazwa projektu: „Platforma Polskich Publikacji Naukowych”.

 

Złożenie projektu planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu „Platforma Polskich Czasopism Naukowych

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Platforma Polskich Czasopism Naukowych”. Obędzie się ona 20 października 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie ICM UW przy ulicy Tynieckiej 15/17, 02-630 Warszawa, sala 127 (I piętro).

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 18 października 2017 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres prezentacja.popc@icm.edu.pl.

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu: „Cyfryzacja i udostępnianie archiwalnych zasobów naukowych z dziedziny Nauk o Ziemi oraz opracowanie narzędzi informatycznych do ich analizy przestrzennej i naukometrycznej”

 

Konsorcjum pięciu jednostek naukowych wydziałów:

·         Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

·         Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego

·         Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH w Krakowie

·         Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego

·         Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

 

zamierza ubiegać się o środki zewnętrze z funduszy strukturalnych w ramach projektu Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC).

Dnia 9 października 2017 r. o godz. 10:00 w sali nr 013 budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań, będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń projektu:

 

„Cyfryzacja i udostępnianie archiwalnych zasobów naukowych
z dziedziny Nauk o Ziemi
oraz opracowanie narzędzi informatycznych
do ich analizy przestrzennej i naukometrycznej”

 

przygotowanego w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń (imię, nazwisko, nr telefonu do kontaktu oraz dane instytucji - jeśli dotyczy) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 października 2017 r. roku na adres e-mail: mmarc@amu.edu.pl

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z realizacją przez Uniwersytet Warszawski projektu „Nowa jakość udostępniania dóbr kultury na Uniwersytecie Warszawskim – stworzenie centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych i muzealnych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.2 – Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury, Uniwersytet Warszawski zleci przygotowanie i obsługę konferencji promującej start projektu.

 

Termin konferencji: 19-20 kwietnia 2017

 

Oferta powinna uwzględniać następujące elementy:

- przygotowanie materiałów informacyjnych nt. przedmiotu konferencji (ulotki, plakaty)

- obsługę fotograficzną wydarzenia, włącznie z przekazaniem zdjęć w formie źródłowej oraz w formie przetworzonej do publikacji w mediach tradycyjnych i cyfrowych

- obsługę video konferencji, włącznie z przekazaniem zdjęć w formie źródłowej oraz w formie przetworzonej do publikacji w mediach tradycyjnych i cyfrowych

- zrealizowanie streamingu wideo z konferencji

- produkcję filmu będącego reklamą projektu oraz podsumowaniem konferencji

- obsługę cateringową konferencji

- obsługę logistyczną konferencji

- obsługę projektu oraz konferencji w mediach społecznościowych (FB, Twitter, Instagram)

- przygotowanie materiałów informacyjnych dot. projektu i konferencji

- produkcja materiałów informacyjno-promocyjnych nt. projektu

 

Oferta powinna zawierać informacje nt. czasu realizacji powyższych pozycji, łączną cenę oraz koszt pojedynczej godziny pracownika kreatywnego. Oferty prosimy przesyłać do dnia 17 marca 2017 na adres promocja.digit@adm.uw.edu.pl

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych

 

Uniwersytet Warszawski zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego cyfrowego udostępniania danych wyborczych planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

 

Prezentacja odbędzie się 8 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Karowej 20, 00-324 Warszawa, sala 208 (II piętro).

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia planowanego projektu. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 7 grudnia 2016 roku włącznie na adres jan.tygielski@adm.uw.edu.plW treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów nauki na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”

 

Uniwersytet Warszawski zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pn.: „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów nauki na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

 

Prezentacja odbędzie się 8 grudnia 2016 roku o godzinie 10.00 w budynku Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Karowej 20, 00-324 Warszawa, sala 208 (II piętro).

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia planowanego projektu. Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 7 grudnia 2016 roku włącznie na adres bwr@uw.edu.plW treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Prezentacja publiczna założeń projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” w ramach poddziałania 2.3.1 POPC

 

7 grudnia 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 3.29, w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie Ochota przy ul. Żwirki i Wigury 101 Warszawa odbędzie się publiczna prezentacja założeń projektu: „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” przygotowywanego w ramach konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Poddziałanie: 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji proszone są o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5. grudnia 2016 roku na adres e-mail fundusze@biol.uw.edu.pl

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy”

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „System dostępu do zasobów nauki Ogólnopolskiej Sieci Transferu Wiedzy”.

Obędzie się ona 7 grudnia 2016 roku o godzinie 12.00 w budynku BUW przy ulicy Dobrej 56/66, 00-312 Warszawa, sala 316 (III piętro).

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 6 grudnia 2016 r. włącznie na adres projekty.buw@uw.edu.pl. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych

 

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego (ICM UW) zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu „Dziedzinowe repozytoria otwartych danych badawczych”. Obędzie się ona 8 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w budynku Centrum Technologii ICM UW przy ulicy Kupieckiej 32, 03-046 Warszawa.

 

W trakcie publicznej prezentacji przedstawione zostaną założenia projektu, którego złożenie planowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

 

Osoby zainteresowane udziałem w publicznej prezentacji uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszenia do 4 grudnia 2016 r. włącznie. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres prezentacja.popc@icm.edu.pl.

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ołoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

NAUKA W KIESZENI: stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach naukowych, w tym w szczególności akademickich na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych

Przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „NAUKA W KIESZENI: stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach naukowych, w tym w szczególności akademickich na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych” przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 30 listopada 2016 roku o godzinie 15.00 w sali 318, w siedzibie Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Nowy Świat 69, 00-927 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 29 listopada 2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres justyna.jasiewicz@uw.edu.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia wysokodostępnego systemu e-usług publicznych Uniwersytetu Warszawskiegow ramach poddziałania 2.1 II Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego wytworzenia

wysokodostępnego systemu e-usług publicznych Uniwersytetu Warszawskiego

w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług II Tworzenie lub rozwój usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) niezbędnych dla funkcjonowania e-usług publicznych PO PC

Prezentacja odbędzie się w dniu 24 marca 2016 roku o godzinie 9:30 w sali 106, w budynku CIUW, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Kampus Główny UW).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 22.03.2016 r.

Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz on-line na stronie http://popc.web.uw.edu.pl/

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury do digitalizacji zasobów nauki w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

Prezentacja miała odbyć się w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w sali 106, w budynku CIUW, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Kampus Główny UW).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o odwołaniu publicznej prezentacji założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”
Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego uprzejmie informuje, iż odwołuje publiczną prezentację założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”.
Odwołanie publicznej prezentacji, która miała odbyć się 17 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Prostej 69, 00-838 Warszawa, sala nr 538, związane jest z rezygnacją z ubiegania się o dofinansowanie tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa "E-administracja i otwarty rząd", działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej

           Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej”. Obędzie się ona w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w sali 102, w budynku dawnego Centrum Informatycznego(CIUW UW) Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie głównym przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie statystycznych zasobów tworzonych na podstawie danych administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej” planowane do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, Typ projektu II: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

            Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 19 lutego 2016 roku. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  bwr@uw.edu.pl

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Zintegrowane wykorzystanie i udostępnianie zasobów informacyjnych systemów administracyjnych w tworzeniu Polski cyfrowej

           Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu pod roboczym tytułem „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych”. Obędzie się ona w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 3.29, w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego na kampusie Ochota przy ulicy Żwirki i Wigury 101 Warszawa.

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych” planowane do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

            Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 19.02.2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  bwr@uw.edu.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury do digitalizacji zasobów nauki w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury umożliwiającej skanowanie, przetwarzanie, katalogowanie oraz publikację zasobów nauki w postaci cyfrowej przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

Prezentacja odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku o godzinie 11.00 w sali 106, w budynku CIUW, przy ulicy Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (Kampus Główny UW).

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 18.02.2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać przez formularz on-line na stronie http://popc.web.uw.edu.pl/

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu

„Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”

            Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych”. Obędzie się ona w dniu 17 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Prostej 69, 00-838 Warszawa. Prezentacja odbędzie się w sali nr 538 (V piętro, wejście do budynku od strony ul. Towarowej).

            W trakcie publicznej prezentacji zostaną przedstawione założenia projektu „Integracja i rozwój zasobów oraz modernizacja funkcjonalności platformy udostępniania publikacji i danych naukowych” planowanego do złożenia w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020 II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 – „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

            Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 15.02.2016 r. W treści zgłoszenia prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeśli dotyczy). Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres prezentacja.popc@icm.edu.pl.

            Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie

o publicznej prezentacji założeń projektu

Nauka w kieszeni: Stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach akademickich, naukowych i cyfrowych na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych

Przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w ramach poddziałania 2.3.1 PO PC

 

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „Nauka w kieszeni: Stworzenie systemu zapewniającego dostęp do informacji o zasobach naukowych zgromadzonych w bibliotekach akademickich, naukowych i cyfrowych na terenie całej Polski za pomocą urządzeń mobilnych” przygotowywanego przez Uniwersytet Warszawski w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki.

Prezentacja odbędzie się w dniu 11 lutego 2016 roku o godzinie 14.00 w sali 256, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66; 00-312 Warszawa.

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 9 lutego2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  iin@uw.edu.pl.

W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury do digitalizacji dóbr kultury w ramach poddziałania 2.3.2 PO PC
 

Zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu dotyczącego wytworzenia kompleksowej infrastruktury umożliwiającej skanowanie, przetwarzanie, katalogowanie oraz publikację dóbr kultury w postaci cyfrowej przygotowywanego w odpowiedzi na konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014–2020, II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

 

Prezentacja odbędzie się w dniu 22 stycznia 2016 roku o godzinie 12.00 w sali 256, w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ulicy Dobrej 56/66; 00-312 Warszawa.

 

Termin zgłaszania zainteresowania udziałem w publicznej prezentacji mija 20.01.2016 r. Zgłoszeń należy dokonywać pocztą elektroniczną na adres  projekty.buw@uw.edu.pl. W treści maila prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych wraz z nazwą reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy).

 

Przebieg prezentacji utrwalany będzie za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Załączniki

  22_01_ 2016 Protok... kultury.docx 28,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  11_02_2016_Protokó...UKAT BUW.docx 37,32 KB (doc) szczegóły pobierz
  22_02_2016 Protokó...(1)_last.docx 25,85 KB (doc) szczegóły pobierz
  22_02_2016 Protokół IMBIO.docx 14,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  8_12_2016 Protokó...adawczych.pdf 404,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_12_2016 Prezentac...adawczych.pdf 391,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  8_12_2016 Protokol.pdf 2,57 MB (pdf) szczegóły pobierz
  20_10_2017 Protokol ICM.pdf 954,44 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się