2014-11-24

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego

Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (§ 10a) dziennikiem urzędowym Uniwersytetu jest Monitor Uniwersytetu ​Warszawskiego.
 

W Monitorze ​ogłasza się: 

  • uchwały Senatu; 
  • zarządzenia Rektora; 
  • uchwały i zarządzenia innych organów Uniwersytetu, jeżeli ich przedmiotem jest struktura jednostek organizacyjnych Uniwersytetu; 
  • uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej; 
  • inne akty prawne oraz dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów lub postanowień.

​Od 1 stycznia 2014 r. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego wydawany jest w formie elektronicznej, z zachowaniem kolejności pozycji w danym roku kalendarzowym.

 

Monitor Uniwersytetu Warszawskiego