2014-11-24

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego


Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Warszawskiego (§ 11)  jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu są:
1)   wydziały oraz inne podstawowe jednostki organizacyjne;
2)   międzywydziałowe jednostki organizacyjne;
3)   ogólnouczelniane jednostki organizacyjne;
4)   centra naukowe, o których mowa w art. 31 Ustawy, i jednostki wspólne, o których mowa w art. 31a Ustawy;
5)   jednostki organizacyjne administracji centralnej;
6)   jednostki organizacyjne, o których mowa w § 134 ust. 3 Statutu UW.
 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

WYDZIAŁY

1.     Wydział „Artes Liberales”

2.     Wydział Biologii

3.     Wydział Chemii

4.     Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii

5.     Wydział Filozofii i Socjologii

6.     Wydział Fizyki

7.     Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

8.     Wydział Geologii

9.     Wydział Historyczny

10.   Wydział Lingwistyki Stosowanej

11.   Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

12.   Wydział Nauk Ekonomicznych

13.   Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych

14.   Wydział Neofilologii

15.   Wydział Orientalistyczny

16.   Wydział Pedagogiczny

17.   Wydział Polonistyki

18.   Wydział Prawa i Administracji

19.   Wydział Psychologii

20.   Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji

21.   Wydział Zarządzania

INNE PODSTAWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.     Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego

3.     Instytut Ameryk i Europy

4.     Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Michałowskiego

5.     Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

6.     Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca

7.     Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

8.     Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej

9.     Ośrodek Badań nad Migracjami

10.   Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim

MIĘDZYWYDZIAŁOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.     Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego

3.     Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego

4.     Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (do dnia 19.03.2013 r. Kolegium Międzywydziałowych  Indywidualnych Studiów Humanistycznych – Zarządzenie nr 16 Rektora UW z dnia 19.03.2013 r.

5.     Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-  Przyrodniczych

6.     Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem - Zarządzenie nr 93 Rektora UW z dnia 28.12.2017 r.

OGÓLNOUCZELNIANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

1.     Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego

2.     Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

3.     Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego

        (do 31.08.2018 r. - Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji - Zarządzenie nr 91 Rektora UW z dnia 27.08.2018 r.)

4.     Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

5.     Katedra Erazma z Rotterdamu

6.     Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego (jednostka utworzona z dniem 1.07.2014 r. – Zarządzenie nr 24 Rektora  UW z   dnia 26.06.2014 r.)

7.     Katedra UNESCO - Trwałego Rozwoju

8.     Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego

9.     Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

10.   Szkoła Języków Obcych

11.   Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego

12.   Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii

13.   Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu

14.   Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

15.   Wydawnictwa UW

16.   Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”

 

JEDNOSTKI  PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (o których mowa w §134 ust. 3 Statutu UW)

1.     Biuro Ekspertyz Centrum Nauk Sądowych

2.     Ośrodek Analiz Politologicznych

INNE  JEDNOSTKI

1.     Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI CENTRALNEJ (Zarządzenie nr 74 Rektora UW z dnia 28.11.2012 r.)

 

Wiecej o jednostkach na stronie

 

Załączniki

  BIP_2018 Wykaz Jed...10__2018.docx 21,92 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się