2014-11-24

Jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego

stan na dzień 01.09.2020

JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD
STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU

 

I. WYDZIAŁY:

1.    Wydział Archeologii

2.    Wydział „Artes Liberales”,

3.    Wydział Biologii,

4.    Wydział Chemii,

5.    Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,

6.    Wydział Filozofii,

7.    Wydział Fizyki,

8.    Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,

9.    Wydział Geologii,

10.  Wydział Historii,

11.  Wydział Lingwistyki Stosowanej,

12.  Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,

13.  Wydział Nauk Ekonomicznych,

14.  Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce

15.  Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych,

16.  Wydział Neofilologii,

17.  Wydział Orientalistyczny,

18.  Wydział Pedagogiczny,

19.  Wydział Polonistyki,

20.  Wydział Prawa i Administracji,

21.  Wydział Psychologii,

22.  Wydział Socjologii

23.  Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,

24.  Wydział Zarządzania;

 

II.   KOLEGIA INDYWIDUALNYCH STUDIÓW MIĘDZYDZIEDZINOWYCH:

1.     Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,

2.     Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych;

 

III. SZKOŁY DOKTORSKIE:

1.    Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych,

2.    Szkoła Doktorska Nauk Społecznych,

3.    Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,

4.    Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska;

 

IV. OGÓLNOUNIWERSYTECKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:

1.    Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego,

2.    Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

3.    Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego im. prof. Kazimierza Michałowskiego,

4.    Centrum Badań nad Kulturą, Językiem i Umysłem,

5.    Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego,

6.    Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego,

7.    Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego,

8.    Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego,

9.    Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego,

10.  Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego,

11.  Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego,

12.  Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego,

13.  Instytut Ameryk i Europy,

14.  Instytut Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca,

15.  Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego,

16.  Katedra Erazma z Rotterdamu,

17.  Katedra im. Tadeusza Mazowieckiego,

18.  Katedra UNESCO – Trwałego Rozwoju,

19.  Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego,

20.  Ośrodek Analiz Politologicznych i Studiów nad Bezpieczeństwem Uniwersytetu Warszawskiego,

21.  Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej,

22.  Ośrodek Badań nad Migracjami,

23.  Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich,

24.  Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,

25.  Szkoła Języków Obcych,

26.  Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim,

27.  Teatr Hybrydy Uniwersytetu Warszawskiego,

28.  Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii,

29.  Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem,

30.  Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu,

31.  Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego,

32.  Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,

33.  Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu Warszawskiego „Warszawianka”;

 

V.  JEDNOSTKI WSPÓLNE:

1.    Center for Quantum Optical Technologies – Międzynarodowa Agenda Badawcza,

2.    Center for Research and Practice in Cultural Continuity,

3.    Regenerative Mechanisms for Health – Międzynarodowa Agenda Badawcza,

4.    Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki;

5.    Centrum Badań Andyjskich Uniwersytetu Warszawskiego

6.    Kolegium Artes Liberales

7.    The Cluster „The Past for the Present. International Research and Educational Programme

 

VI. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ADMINISTRACJI OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ:

1.    Biuro Karier,

2.    Biuro Analiz Ekonomicznych i Zarządczych,

3.    Biuro ds. Jakości Kształcenia,

4.    Biuro ds. Nieruchomości „Ochota”,

5.    Biuro ds. Nieruchomości „Powiśle”,

6.    Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,

7.    Biuro ds. Realizacji Procesu Bolońskiego i Organizacji Nauczania Języków Obcych,

8.    Biuro ds. Rekrutacji,

9.    Biuro ds. Wspomagania Rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego,

10.  Biuro Ewidencji Nieruchomości,

11.  Biuro Gospodarcze,

12.  Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej,

13.  Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych,

14.  Biuro Obsługi Badań,

15.  Biuro Prasowe,

16.  Biuro Prawne,

17.  Biuro Programu Wieloletniego,

18.  Biuro Promocji Uniwersytetu Warszawskiego,

19.  Biuro Rad Naukowych,

20.  Biuro Realizacji Inwestycji,

21.  Biuro Programu ZIP i Innowacji Dydaktycznych,

22.  Biuro Rektoratu,

23.  Biuro Spraw Doktoranckich,

24.  Biuro ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego

25.  Biuro Spraw Pracowniczych,

26.  Biuro Spraw Socjalnych,

27.  Biuro Spraw Studenckich,

28.  Biuro Techniczne,

29.  Biuro Współpracy z Zagranicą,

30.  Centrum Sportu i Rekreacji Uniwersytetu Warszawskiego,

31.  Dział Aplikacji Komputerowych,

32.  Dział Audytu i Kontroli Wewnętrznej,

33.  Dział Gospodarki Materiałowej,

34.  Dział Inwentaryzacji,

35.  Dział Organizacji Zasobów Informacyjnych

36.  Dział Serwisu Informatycznego,

37.  Dział Sieci Komputerowych,

38.  Dział Telekomunikacji,

39.  Dział Wsparcia Informatycznego,

40.  Dział Zamówień Publicznych,

41.  Inspektorat BHP i Ochrony Przeciwpożarowej,

42.  Kwestura,

43.  Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim.


JEDNOSTKI WSPÓLNE, KTÓRE NIE STANOWIĄ CZĘŚCI STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU

1.     Centrum Innowacji i Badań Edukacyjnych.

 

 

Wiecej o jednostkach na stronie

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się